Goku
30

Goku

Kakarotto

30

Goku's weapons

No weapons connected to Goku

Goku's equipment

No equipment or weapons connected to Goku