Baron Zemo (MCU)
10

Baron Zemo (MCU)

Helmut J. Zemo

10

Baron Zemo (MCU)'s weapons

No weapons connected to Baron Zemo (MCU)

Baron Zemo (MCU)'s equipment

No equipment or weapons connected to Baron Zemo (MCU)