Searching...
Yukio

Yukio

Yukio

Prime Marvel Universe

Yukio's weapons

Yukio often employs throwing knives and shuriken.

Yukio's equipment

No known equipment.
No equipment or weapons connected to Yukio