Xe
-

Xemu

-

Xemu's weapons

No weapons connected to Xemu

Xemu's equipment

No equipment or weapons connected to Xemu