Giant Stone Warrior
30

Giant Stone Warrior

30

Giant Stone Warrior's weapons

Butterfly Swords

Giant Stone Warrior's equipment

No equipment or weapons connected to Giant Stone Warrior