Voting feed

DarkProdigy
Team Doctor Strange (Classic) wins!
Bane333
Team Doctor Strange (Classic) wins!
BlotskyA
Team Doctor Strange (Classic) wins!
jongensoden
Team Doctor Strange (Classic) wins!
DanielJSantos
Team Doctor Strange (Classic) wins!
DeanDinosaur6
Team Doctor Strange (Classic) wins!