Shoto
-

Shoto

Shoto todoroki

-

Shoto's weapons

No weapons connected to Shoto

Shoto's equipment

No equipment or weapons connected to Shoto