Wampa

Wampa Ice Creature

Wampa's weapons

No weapons connected to Wampa

Wampa's equipment

No equipment or weapons connected to Wampa