Symbiote heroes and villains

Symbiotes in comics and movies.

Symbiote heroes and villains.

10
Anti-Venom Eddie Brock
Anti-Venom
8
Carnage Cletus Kasady
Carnage
9
Hybrid Scott Washington
Hybrid
10
Riot (SONY) Carlton Drake
Riot (SONY)
-
She-Venom Anne Weying
She-Venom
8
Spider-Carnage Benjamin Reilly
Spider-Carnage
8
Toxin Patrick Mulligan
Toxin
10
Toxin Eddie Brock
Toxin
9
Venom Eddie Brock
Venom
5
Venom (SONY) Eddie Brock
Venom (SONY)
8
Venom III MacDonald Gargan
Venom III
23
Venompool Wade Wilson
Venompool