ShreddervsVenom

Created by GameraGodzilla987_

0 wins (0%)
Shredder (Oroku Saki) 8
statistics
90
35
60
70
35
100
Official Superhero Database stats.
2 wins (100%)
Venom (Eddie Brock) 9
statistics
90
55
65
85
85
85
Official Superhero Database stats.

Comments

GameraGodzilla987_
GameraGodzilla987_ 1 y 8 mo 6 d
Shredder vs Venom
1 year member
not voted Who Wins the showdown?

Voting feed

10earthquakes
Venom wins!
Lantern_Von_Doom
Venom wins!