-= VOTERY STARTED =- Celebrate 15 years of SHDb. Win awesome prizes!
Shino

Shino

Aburame Shino

Shino's History

Shino Aburame is a shinobi of Konohagakure's Aburame clan.