-= VOTERY STARTED =- Celebrate 15 years of SHDb. Win awesome prizes!
Shino

Shino

Aburame Shino

Shino's weapons

No weapons connected to Shino

Shino's equipment

No equipment or weapons connected to Shino