-= VOTERY STARTED =- Celebrate 15 years of SHDb. Win awesome prizes!

Luigi

Luigi Mario

Luigi's weapons

No weapons connected to Luigi

Luigi's equipment

No equipment or weapons connected to Luigi