Lucifer Morningstar (Mortal)
77

Lucifer Morningstar (Mortal)

Samael

77