Searching...
Browse AD FREE for less than 84¢ a month with an SHDb membership.

Futsunushi

Souijirou Mibu

Shinza Banshou

Futsunushi's weapons

No equipment information available.

Futsunushi's equipment

No equipment information available.
No equipment or weapons connected to Futsunushi