Searching...
Baron Mordo

Baron Mordo

Karl Amadeus Mordo

Prime Marvel Universe

Baron Mordo's powers and abilities

No info yet.