-= VOTERY STARTED =- Celebrate 15 years of SHDb. Win awesome prizes!
Anko

Anko

Mitarashi Anko

Anko's weapons

No weapons connected to Anko

Anko's equipment

No equipment or weapons connected to Anko