ShreddervsVenom

Created by GameraGodzilla987_

0 wins (0%)
Shredder (Oroku Saki) 8
statistics
153
3,000
72
70
33
100
Official Superhero Database stats.
2 wins (100%)
Venom (Eddie Brock) 9
statistics
150
30,000
78
84
86
84
Official Superhero Database stats.

Comments

GameraGodzilla987_
Shredder vs Venom
not voted Who Wins the showdown?

Voting feed

10earthquakes
Venom wins!
Lantern_Von_Doom
Venom wins!